The finishing touch

Brow Shaping$22
Chin Wax$22
Brow Wax$22
Lip Wax$22
Facial Wax$44