A finishing touch

Brow Shaping$23
Chin Wax$23
Brow Wax$23
Lip Wax$23
Facial Wax$45